Uitnodiging en agenda raadscommissievergadering van 17 oktober aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 17 oktober 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.G. Brouwer
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 5 september 2016
06. Bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van een woning op percelen op en naast het parkeerterrein Jan Jacobsweg te Hollum
07. Voorontwerp bestemmingsplan Recreatieterreinen Nes
08. Strandnota gemeente Ameland
09. Programmabegroting 2017 - 2020
10. Verordening Toeristenbelasting gemeente Ameland 2017
11. Verordening Forensenbelasting gemeente Ameland 2017
12. Splitsingsvoorstel Eneco (wordt nagezonden)
13. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl