Uitnodiging en agenda raadscommissievergadering van 12 december aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 12 december 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:00 uur
voorzitter : de heer D.G. Brouwer
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
01. a Toelichting op het rapport van het Open Plan Proces door Marc Jager
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 november 2016
06. Voorstel voor het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning "uitbreiden Loonbedrijf Nagtegaal Smitteweg 15 Ballum Ameland"
07. Voorstel vaststellen "Verordening Kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht"
08. Voorstel "Eindfinanciering Verlichtingsplan Ameland"
09. Voorstel "Tweede begrotingswijziging 2016"
10. Voorstel "Wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO"
11. Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer 2015
12. Voorstel vaststellen "Legesverordening gemeente Ameland 2017"
13. Voorstel vaststellen "Liggeldverordening gemeente Ameland 2017"
14. Voorstel vaststellen "Lijkbezorgingsrechten gemeente Ameland 2017"
15. Voorstel vaststellen "Luchthavengeldregeling gemeente Ameland 2017"
16. Voorstel vaststellen "Verordening Onroerende zaakbelastingen gemeente Ameland 2017"
17. Voorstel vaststellen "Verordening reinigingsheffing gemeente Ameland 2017"
18. Voorstel vaststellen "Verordening rioolheffing gemeente Ameland 2017"
19. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
20. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl