Uitnodiging en agenda raadscommissievergadering 6 februari 2017

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 6 februari 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.G. Brouwer
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 9 januari 2017
06. Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 'aanbouwen woning Ballumerweg 21 te Nes'
07. Beleidsnotitie "bedrijfswoningen en personeelshuisvesting"
08. Conclusies onderzoek "Nul op Meter"
09. Kadernota 2018-2021 & begrotingswijziging Veiligheidsregio Fryslan
10. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl