Uitnodiging en agenda raadscommissie Sociaal Domein van 21 november aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Sociaal Domein op maandag 21 november 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. Tuil
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
05. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 29 augustus 2016
06. Voorstel vaststellen wijziging verordening WMO voor onderdeel "Opvang en Beschermd wonen"
07. Initiatiefvoorstel en aanpak dyslexie in het onderwijs
08. Ter kennisgeving;
- Voorstel Collectieve Zorgverzekering AV Frieso voor minima
09. Vanuit de raad (ingekomen stukken):
a Memo proces ouderenzorg
b Aanbieding landelijk rapport toezicht en handhaving
c Brief Alzheimer NL, afdeling Friesland
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl