Ter inzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’

Dit item is verlopen op 16-03-2017.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 2 februari 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Hollum’, en de vorm van het bouwvlak te wijzigen binnen de bestemming ‘Wonen-1’ en de aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ aan te brengen. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van de woning aan de achterzijde en het willen realiseren van een ondergeschikt recreatief appartement achter de woning aan de Zuiderlaan 9 te Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 9. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken raadplegen via onderstaande links.

Zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging zienswijzen indienen tot en met 15 maart 2017. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.

Links

De link naar het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl:
Zuiderlaan 9 Hollum Ameland

Bronbestanden

Het plan kunt u ook als pdf downloaden: