Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Reeweg 1c Nes

Dit item is verlopen op 16-01-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  • Nieuwbouw van een ambulancepost aan de Reeweg 1c in Nes. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 18 juli 2019 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Indienen zienswijze

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag
15 januari 2020. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft?

U kunt de stukken inzien op www.ameland.nl of tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Ballum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555.