Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Esther Meindertsstraat 6 Buren

Dit item is verlopen op 23-07-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  • Bouw van een appartementencomplex aan de Esther Meindertsstraat 6 in Buren. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 15 december 2017 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Het betreft een vergunning die reeds verleend is op 14 februari 2018. Als gevolg van een uitspraak door de rechter in een beroepszaak is de aanvraag opnieuw in procedure gebracht en wordt nu een uitgebreide procedure gevolgd.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft?

U kunt de stukken hieronder inzien of tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Ballum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555.