Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Bouw loods Strandweg te Ballum’

Dit item is verlopen op 30-01-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevings-vergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  • Bouw van een loods aan de Strandweg te Ballum. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 12 juni 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Indienen zienswijze

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 19 december 2019 tot en met woensdag 29 januari 2020. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft? U kunt de stukken inzien via onderstaande links en in het gemeentehuis in Ballum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen naar tel. (0519) 555 555.