Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure 3 woningen Molenweg 7 te Nes

Dit item is verlopen op 12-12-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  • Bouw van een 3 woningen aan de Molenweg 7 te Nes. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 1 maart 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 31 oktober 2019 tot en met woensdag 11 december 2019. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft?

Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555.