Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hagen Hollum

Dit item is verlopen op 12-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 24 juni 2019 het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van een parkeerterrein aan De Hagen Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 1648 (deels). Tijdens de periode van ter inzagelegging zijn drie zienswijzen ingediend. Bij de vaststelling is een aangepast inrichtingsplan als bijlage bij de regels gevoegd, en zijn de regels aangepast zodat de parkeerplaats niet kan worden gebruikt voor gebruiksvormen zoals opslag en ambulante handel en andere gebruiksvormen die naar hun aard niet tot de parkeerfunctie gerekend kunnen worden.

Het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20181552-VG01, ligt vanaf 1 augustus 2019 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is tevens te vinden via onderstaande links.

Beroepstermijn

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf 1 augustus tot en met 11 september 2019 (zes weken) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplan inzien

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het plan inzien:

Bestemmingsplan De Hagen Hollum

Bronbestanden

Het plan kunt u ook downloaden: