Bodemkwaliteitskaart PFAS in Friesland

Dit item is verlopen op 14-07-2020.

PFAS (Poly- en perFluorAlkylstoffen) zijn chemische stoffen die al decennia worden gebruikt in industriële processen en in vele producten. Omdat deze stoffen vrijwel onverwoestbaar zijn, is dit een probleem voor het milieu en moet in kaart worden gebracht waar in Nederland PFAS in de grond zit. Het Rijk heeft daarom het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ opgesteld, waarin (landelijke) toepassingsnormen voor het gebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie staan beschreven.

In opdracht van de achttien Friese gemeenten en de provincie Fryslân heeft de FUMO onderzoek uit laten voeren naar het voorkomen van PFAS in de Friese bodem. Voor de onderzoekopzet is uitgegaan van één beheersgebied voor de gehele provincie Friesland. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde waarde in de boven- en ondergrond voldoen aan de landelijke geactualiseerde tijdelijke achtergrondwaarden. Voor het grondverzet in Friesland houdt dit in dat niet meer apart op PFAS bemonsterd hoeft te worden.

De bodemkwaliteitskaart PFAS, voor het grondgebied van Ameland, is op 31 maart 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is daarmee rechtsgeldig. Het betreft een interactieve kaart die is toegevoegd aan de bestaande bodemkwaliteitskaarten in de Grondverzetviewer Fryslân. Meer info: www.fumo.nl.