Bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ onherroepelijk

Dit item is verlopen op 06-11-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ onherroepelijk is geworden.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 juni 2019, het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van een parkeerterrein aan De Hagen in Hollum. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan hebben met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan is op 12 september 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Het bestemmingsplan kunt u ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.