Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP, en zijn vanaf de datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam                                Geboortedatum    Datum besluit           Uitschrijven naar

L.M. Bertona                     22-08-1980            19-02-2021                 Onbekend

L. Targošová                     20-06-1991            19-02-2021                 Onbekend

P. Yuliyanov Stanishkov    01-02-1994            19-02-2021                 Onbekend

Staat uw naam hierboven vermeld of weet u waar (één van) deze personen verblijven? Neem dan contact op via tel.  (0519) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.

Waarom deze bekendmaking?

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.

Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnengekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW.

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.

In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het besluit eens bent en uw handtekening.