Beroep instellen

Alleen een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingebracht of een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen, kan beroep instellen. U kunt in beroep gaan tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. U kunt uw beroepschrift sturen naar:

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
Sector Bestuursrecht
Postbus 1702
8901 CA  Leeuwarden.

Soms moet u het beroepschrift richten aan een andere instantie. Dit staat dan bij de publicatie vermeld. In het beroepschrift moeten in elk geval de volgende zaken staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  • een omschrijving en/of afschrift van het besluit waartegen u beroep instelt;
  • de redenen waarom u beroep instelt;
  • uw handtekening.

De kosten voor het indienen van een beroepschrift bedragen:

  • voor zaken betreffende een uitkering of huursubsidie/huurtoeslag, belastingaangifte € 46,--;
  • voor alle andere zaken voor natuurlijke personen € 168,--;
  • voor alle andere zaken voor rechtspersonen € 334,-