Huisvestingsvergunning Ameland

 • Wat is het?

  Met de huisvestingsvergunning regelt de gemeente een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. Voor veel huur- en koopwoningen geldt dat u de woning pas bewonen als u een huisvestingsvergunning heeft.

  Biedt u een woonruimte te huur of te koop aan? In veel gevallen mag u de woonruimte alleen in gebruik laten nemen door een huishouden dat een huisvestingsvergunning van de gemeente heeft gekregen.

  U heeft een vergunning nodig:

  • als u een woning voor permanente woondoeleinden koopt beneden de koopprijsgrens van € 502.730,88 en de woning in gebruik wil gaan nemen voor bewoning.
  • als u een woning voor permanente woondoeleinden huurt beneden de landelijke huurprijsgrens van € 752,33 per maand en de woning in gebruik wil gaan nemen voor bewoning.

  Koopt u een woning boven de koopprijsgrens of huurt u een woning boven de landelijke huurprijsgrens dan vervalt de verplichting tot een huisvestingsvergunning.

  Vruchteloze aanbieding

  Een huisvestingsvergunning wordt ook verleend als de woonruimte door de eigenaar gedurende dertien weken vruchteloos is aangeboden aan de woningzoekenden die voor die woonruimte in aanmerking komen. Wanneer de woonruimte te koop wordt aangeboden, mag de koopprijs niet hoger zijn dan de waarde, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken: de actuele WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde als prijs waartegen de woonruimte te koop wordt aangeboden, is bepalend wanneer er een beroep gedaan wordt op het artikel van vruchteloze aanbieding voor een huisvestingsvergunning.

 • Direct regelen Ameland

  Huisvestingsvergunning aanvragen

  Kosten

  • € 27,80

  Verwachte afhandeltijd

  • 6 weken

  Meer informatie

 • Hoe werkt het?

  Voor het verlenen van een huisvestingsvergunning moet u economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Ameland.

  Economische binding

  Iemand is economisch gebonden aan het in de verordening aangewezen gebied als het met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft zich in dit gebied te vestigen (artikel 14, derde lid, onder a, van de Huisvestingwet 2014). Naast het bepaalde in de Huisvestingswet 2014 wordt onder economische binding mede verstaan: als iemand werkzaam is op basis van een standaard arbeidsovereenkomst bij een bedrijf gevestigd op Ameland en voor ten minste de helft van zijn /haar inkomen afhankelijk is van het inkomen uit die functie. De duur van de overeenkomst dient minimaal acht maanden te zijn waarin bij voorkeur de mogelijkheid van een verlenging is opgenomen of uitzicht op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Als het bedrijf juridisch niet is gevestigd op Ameland, maar de woningzoekende middels een payroll-contract structureel werkzaam is dan als wel diens werkgever heeft bepaald dat Ameland de vaste standplaats van de woningzoekende is, dan wordt de woningzoekende aangemerkt als in het bezig te zijn van de hiervóór bedoelde standaard arbeidsovereenkomst. Bij een eigen bedrijf is sprake van een economische binding als het voor de eigenaar noodzakelijk is om zich vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen.

  Maatschappelijke binding

  Iemand is maatschappelijk gebonden als hij een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in dat gebied te vestigen, of ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest (artikel 14, derde lid, onder b, van de Huisvestingwet 2014). Naast het bepaalde in de wet wordt hieronder mede verstaan: de woningzoekende die al op Ameland woonachtige familie (hiermee wordt bedoeld: bloedverwanten, geen aanverwanten) tot en met de tweede graad heeft, die hier ten minste zes jaar ingezetene is in een voor permanente bewoning bestemde woonruimte (de ‘standaard maatschappelijke binding’), of de afgelopen vijftien jaar onafgebroken ingezetene, of personen die de afgelopen twintig jaar ten minste vijftien jaar ingezetene zijn geweest van de gemeente Ameland (de ‘langdurig maatschappelijke binding’).

  Iemand met een economische binding of een langdurig maatschappelijke binding, heeft voorrang boven iemand met een standaard maatschappelijke binding.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Betreft het voor een aanvraag van een particuliere huurwoning? Stuur dan de kopie van de huurovereenkomst mee. Betreft het een aanvraag voor een koopwoning? Stuur dan bladzijde 1 en 2 van de koopakte mee.