Nieuws

 • Openbare raadsvergadering op 24 april

  (18-04-2017)

  U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 24 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

  Lees meer
 • Wijziging openingstijden gemeentehuis Koningsdag

  (18-04-2017)

  Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april.

  Lees meer
 • Workshop Projectplannen schrijven en Crowdfunding

  (13-04-2017)

  Via het Iepen Mienskips Fûns hebben al veel stichtingen en verenigingen op Ameland steun ontvangen voor plannen die de leefbaarheid op uw eiland versterken.  Ongetwijfeld leven er nog veel meer ideeën. Sommige mensen vinden het echter lastig om hun idee om te zetten in een plan met begroting en dekking. Herkent u zichzelf daarin? Dan nodigt Streekwerk Waddeneilanden u uit om deel te nemen aan de workshop Projectplannen schrijven en Crowdfunding.

  Lees meer
 • Onderzoek naar online communicatie en dienstverlening

  (12-04-2017)

  De gemeente Ameland wil meer inzicht verkrijgen in het gebruiksgedrag en de wensen van inwoners van Ameland op het gebied van communicatie en dienstverlening  via de gemeentelijke website en social media-kanalen zoals Twitter en Facebook. Een 4e jaars studente Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen voert onderzoek uit naar de online kanalen die de gemeente inzet en heeft een online vragenlijst opgesteld voor inwoners van Ameland (16+). De vragen hebben betrekking op uw gebruik van social media en onze website. Ook vragen we uw mening over de functionaliteit van onze website die in 2016 vernieuwd is. Het doel is om de communicatie en de dienstverlening, waar nodig, nog beter af te stemmen op de behoefte van de inwoners. Graag vragen wij uw medewerking!

  Tot en met woensdag 26 april kunt u de vragenlijst invullen via onderstaande link.

  Lees meer
 • Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn tijd als wethouder

  (12-04-2017)

  Nee, wethouder Bakema had niet verwacht dat dossier De Hagen het dossier zou zijn waarop hij zijn ontslag zou indienen. Juist op dit dossier is alle zorgvuldigheid in acht genomen en is de raad steeds op de hoogte gesteld van het feit dat de juridische scenario’s uitgezocht moesten worden. Blijkbaar dacht de raad daar anders over.

  Lees meer
 • Teamleider en leden SIGMA-team gezocht!

  (12-04-2017)

  Een Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA) is een groep vrijwillige hulpverleners die kan worden ingezet als de reguliere (spoedeisende) medische hulpverlening bij bijvoorbeeld een ramp of groot ongeval niet toereikend is. Het SIGMA-team ondersteunt het ambulanceteam logistiek en medisch. Het doel is het redden van levens in een rampgebied door slachtoffers zo veel mogelijk stabiel te maken voordat ze per ambulance vervoerd kunnen worden naar een traumacentrum of de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van een gewoon ziekenhuis. Door wijzigingen binnen het bestaande SIGMA-team is de gemeente Ameland op zoek naar enthousiaste kandidaten/vrijwilligers voor de volgende functies:

  Lees meer
 • Ontslag wethouder Will Bakema

  (06-04-2017)

  Maandagavond 3 april vond er een extra raadsvergadering plaats. Naar aanleiding van een kwestie rondom bestemmingsplan De Hagen in Hollum heeft wethouder Will Bakema in deze vergadering zijn ontslag aangeboden. Het resterende college, bestaande uit burgemeester Albert de Hoop, wethouder Nico Oud en wethouder Linda van der Deen, zorgt ervoor dat het dagelijks bestuur van de gemeente Ameland doorgang kan blijven vinden.

  Lees meer
 • Vaststelling wijzigingsplan Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland

  (05-04-2017)

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 27 maart 2017 het wijzigingsplan ‘Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van de woning aan de achterzijde en het willen realiseren van een ondergeschikt recreatief appartement achter de woning aan de Zuiderlaan 9 te Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 9. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Het wijzigingsplan Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’ de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 5 april 2017 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden via onderstaande links.

  Lees meer
 • Doorbraak in mediation-traject voor toekomstbestendige ouderenzorg

  (03-04-2017)

  De impasse in de samenwerking tussen de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land voor een toekomstbestendige zorg op Ameland is doorbroken. De KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land hebben afgesproken om samen te werken vanuit één uitvoeringsorganisatie om de zorg op Ameland ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. De Friesland Zorgverzekeraar heeft voor een langere periode zijn steun toegezegd aan het plan van de zorgorganisaties, dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt.

  Lees meer
 • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis bijna op

  (03-04-2017)

  Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen binnen enkele weken op. Woningeigenaren kunnen nog wel een aanvraag indienen. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal is aangevraagd, sluit de subsidieregeling. Vanaf dat moment kunnen er geen aanvragen via RVO worden ingediend. Subsidieverlener RVO laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Smitteweg 15, Ballum

  (29-03-2017)

  Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingebracht. Het college heeft de omgevingsvergunning verleend.

  Lees meer
 • Philips Lighting voorziet Ameland van duurzame connected straatverlichting

  (21-03-2017)

  Alle openbare verlichting op Ameland wordt binnenkort door Philips Lighting, één van de convenantpartners van Duurzaam Ameland, vervangen door op afstand bedienbare connected en duurzame LED-straatverlichting.

  Lees meer
 • Ter inzage processen-verbaal N10 en N11

  (17-03-2017)

  De burgemeester van Ameland maakt bekend dat in verband met de op woensdag 15 maart 2017 gehouden Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, conform artikel N12 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage ligt:

  Lees meer
 • Gastenonderzoek Ameland en Schiermonnikoog van start

  (17-03-2017)

  In navolging van Terschelling en Vlieland starten ook de gemeente Ameland en de gemeente Schiermonnikoog met een continu gastenonderzoek. Met dit gastenonderzoek willen de Waddeneilanden meer inzicht verkrijgen in het type toerist dat de Waddeneilanden bezoekt en hun waardering voor, tijdsbesteding op en ervaringen met de Waddeneilanden. Het onderzoek gaat binnenkort van start en wordt met medewerking van Wagenborg Passagiersdiensten uitgevoerd.

  Lees meer
 • Voorlopige uitslag Tweede Kamer Verkiezingen 2017

  (16-03-2017)

  De voorlopige uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen in de gemeente Ameland op 15 maart 2017 is:

  Lees meer
 • Vacature bestuurslid Openbaar Primair Onderwijs Ameland

  (16-03-2017)

  Het Openbaar Primair Onderwijs Ameland bestaat uit twee basisscholen op twee locaties: obs ’ t Ienster in Ballum en obs De Schakel in Hollum. Het bestuur van het openbaar primair onderwijs heeft tot taak sturing en richting te geven aan een krachtig en gezond openbaar primair onderwijs binnen de gemeente Ameland. Het bestuur concentreert zich op de vaststelling van beleid op hoofdlijnen en controle van beleidsresultaten. De uitvoering van het beleid is de verantwoordelijkheid van de directeur, ondersteund door de twee locatiecoördinatoren.

  Lees meer
 • Tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische problemen 2016

  (22-02-2017)

  Het Rijk heeft een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft, zoals de Wtcg-vergoeding (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) die via het CAK werd uitbetaald. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. Bent u inwoner van Ameland met een inkomen tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm met een Wmo-indicatie en/of een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 200,00 op jaarbasis.

  Lees meer
 • Activiteitenkalender 2017

  (11-01-2017)

  De verschillende organisaties van evenementen op Ameland hebben in 2016 de data van evenementen doorgegeven die zij in 2017 willen organiseren. Deze activiteitenkalender met de akkoord bevonden datums voor het jaar 2017 is vastgesteld.

  Lees meer
Archief